Ana içeriğe git Paylaşıma git

Açık turkuaz zemin üzerinde avucunda dünya küresini tutan koyu turkuaz renkli bir el var. Dünyanın üzerinde yalnızca siyahla çizilmiş paralel ve meridyenler bulunuyor. Altta büyük harflerle ve yine koyu turkuaz renkte EEEH yazıyor. İlk E harfinin içinde eşit, ikinci E harfinin içinde engelsiz, üçüncü E harfinde erişilebilir ve H harfinin içinde hayat yazıyor. Sözcükler beyazla yazılmış.

Bildirgelerde Biz

Yazar: Gülcan Altun

Toplam okunma: 1210

guleycane@gmail.com

 

Merhaba Sevgili Okuyucu;

15 Ekim Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festival'i kapsamında düzenlenmesi düşünülen partilerin seçim bildirgelerinde engellilere yönelik projeleri konulu panel için incelemelerim sonucu elde ettiğim sonuçlar aşağıdaki gibidir.

İncelemede seçime giren onlarca partiyi değil ön plana çıkan ve şu an Meclis’te grubu bulunan dört partiyi esas aldım. Aramalarda engellilik, erişilebilirlik, dezavantajlılık ile birlikte toplumumuz çoğu zaman engellilerle ilişkilendirdiği için sosyal hizmet ve sosyal yardım sözcüklerini de kıstas aldım. Ayrıca herkes için yapıldığı ifade edilen düzenlemeleri de engellileri herkesten ayırmadığımdan kendimce kimi yerlerde göreceğiniz üzere buraya kopyaladıklarımın arasına kattım.

Listelemeyi partilerin bildirgelerini açıklama sıralarını ve benim dokümana ulaşmakta en az zorlandığım kriterini dikkate alarak yaptım.

CHP

Gülcan'ın Notu: CHP bildirgesinde öncelikle hedeflerini geniş bir çerçevede mevcut durumu değerlendirerek projelerini özet sayılabilecek bir şekilde anlatmış. Hemen altlarında da yapacaklarını madde madde sıralamış. Ben de bu kapsamda maddelerden yapacaklarını ifade ettikleri bölümleri genel itibariyle süzerek alıntıladım.

Özgürlükler ve İnsan Hakları başlığı altında aşağıdaki düzenlemeler kaleme alınmıştır.

CHP’nin “haklar ve özgürlükler siyaseti”, demokratik yurttaşlık anlayışının temelini oluşturmaktadır. Haklar ve özgürlükler siyaseti, ayrım yapmaksızın tüm yurttaşları etnik, dinsel, sınıfsal ve cinsel tahakküm biçimlerine karşı koruyan, dezavantajlı gruplarla dayanışmayı öngören tek siyaset biçimidir. CHP, yurttaşlığı sembolik bir hukuki statü olarak değil, bireyleri demokratik dönüşüm ve dayanışma gücüne kavuşturan bir siyasi fırsat olarak tanımlamaktadır. Yurttaşlığı, barışçı ve demokratik bir gelecek için dayanışmayı seçen insanların demokratik yönetim iradesine sahip olması olarak tanımlamaktadır.

CHP tüm yurttaşlarımız için, başta Aile Sigortası olmak üzere, adil asgari ücret hakkı, sosyal güvenlik hakkı, sağlık hakkı ve eğitim hakkını herkes için eşit bir şekilde ve kararlılıkla gözetecektir. Çocukların, kadınların, yaşlıların, emeklilerin ve engellilerin sosyal haklardan kapsamlı biçimde yararlanabilmesi için gerekli tüm adımları atacaktır. CHP, Türkiye’de yeni “sosyal demokratik bir uygarlığın” oluşturulması projesini adım adım hayata geçirecektir.

Maddeler halinde sıralanan yapacaklar listesinde bu bölümde:

HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER CUMHURİYETİ başlığı altında:

Tüm siyasal, sosyal ve kültürel hakları çoğulcu bir anlayışla ve toplumla birlikte geliştireceğiz.

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM başlığı altında bir madde de:

Meclis komisyonlarının sayısını ve etkisini artırarak farklı toplum kesimlerinin sorunlarını doğrudan TBMM’ye taşıyacağız.

CEZASIZLIĞA SON VERECEĞİZ başlığı altında ise:

Nefret suçlarının tanımını genişletecek, zaman aşımına uğraması ve para cezasına çevrilmesini engelleyeceğiz.

AYRIŞTIRMA VE KUTUPLAŞTIRMA DEĞİL, UZLAŞTIRMA VE BİRLEŞTİRME başlığı altında: 

Devlet yönetiminde, dil, kültür, inanç ve yaşam tarzları arasında ayrım yapmaksızın Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı ortak paydasını esas alacağız. 

Kamu hizmetlerinde eşitlikçi bir anlayışla hareket edecek ve farklılıklara saygılı davranacağız.

Yasal düzenlemeler ve yaptırımlar yoluyla, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı tüm ayrımcılıklara karşı kararlı şekilde mücadele edeceğiz.

Gülcan'ın notu: Yukarıda madde madde sayılan vaatlerden süzülenler, CHP'nin anladığım kadarıyla genel siyasi ve toplumsal duruş ve Kürt sorunu hakkındaki vaatleridir. Bu arada internet ve sosyal medya kullanımı ve bilgi edinme gibi başlıklarda da verilen kimi vaatler vardır ve hiçbir şekilde erişilebilirlik kriterleri gözetilmemiştir.

Bir aşağıdaki bölümde de GÜÇLÜ SOSYAL DEVLET İLE İSTİKRARLI, KAPSAYICI VE İSTİHDAM SAĞLAYAN BÜYÜME MODELİ alt başlığında her hangi bir düzenleme dikkatimi çekmedi.

ÜRETEN, İŞ İMKÂNI SAĞLAYAN, REKABETÇİ EKONOMİ VE HERKESİ KAPSAYAN BÜYÜME

Devlet yurttaşlar için vardır. CHP, her yurttaşın mutlu, huzurlu ve rahat yaşayacağı bir Türkiye hedeflemektedir. Ülkemiz, çalışmak isteyen herkesin iş bulduğu, her yurttaşın gelişmiş ülkelerdeki yaşam standartlarını yakalayacak düzeyde gelir elde ettiği, istisna gözetilmeksizin herkesin temel ihtiyaçlarının sosyal devletin güvencesi altında olduğu bir ekonomik düzene ihtiyaç duymaktadır.

CHP, herkesin güvenle yatırım yapabileceği, emeğinin karşılığını alabileceği, her yurttaşın yüksek becerilere sahip olabileceği, bilgi ve teknolojiye erişebileceği bir Türkiye inşa etme kararlığındadır.

KALKINMA HAMLESİNİN TEMEL İLKELERİ başlığı altında:

İNSAN ODAKLI KALKINMA alt başlığında: 

İşsizlikle etkin şekilde mücadele edecek, tüm yurttaşlarımıza iş olanağı yaratacağız.

Nitelikli iş gücünü yaratacak ve nitelikli işlerle buluşturacağız. 

Gençler ve kadınlar başta olmak üzere tüm yurttaşlarımızın, ekonomik hayata ve üretime katılmasına fırsat sağlayacağız.

EĞİTİM VE EKONOMİ ARASINDAKİ BAĞIN GÜÇLENDİRİLMESİ alt başlığında:

Bilgi ekonomisine geçmek için eğitimde eşit fırsatların ve koşulların yaratılmasını sağlayacağız. 

İş gücümüzün yeni teknolojilere uyum sağlamasına dönük olarak, tüm çalışanları mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme olanaklarına kavuşturacağız.

Bilim, teknoloji ve eğitim alanlarında uzaktan eğitim olanaklarını kullanarak yurt içi ve yurt dışındaki uzmanların deneyimlerinden yararlanacağız.

TOPLUMCU GİRİŞİMCİLİK alt başlığında:

Toplumcu girişimcilik projelerinde istihdam edileceklerin, yüksek yoksunluk ve düşük beceri sahibi gruplardan seçilmesine ve istihdama yönelik temel becerileriniş yaparken geliştirilmesi öncelik vereceğiz.

REFAHIN TABANA YAYILMASINI SAĞLAYAN POLİTİKALAR başlığı altında:

İSTİHDAMA DÖNÜK ETKİN POLİTİKALAR alt başlığında:

Kamu hizmetlerinde kadın, genç ve engelli yurttaşlarımızın istihdam edilme olanaklarını artıracağız.

DAYANIŞMA VE SOSYAL ADALET

Demokrasinin temeli özgür insandır. Siyasi özgürlükleri teminat altına almak, bireyin özgürleşmesi için gereklidir; fakat yeterli değildir. Özgür olmak için yurttaşlar ekonomik bakımdan bağımsız olmalı, gelirden adil pay almalı, toplumsal yaşamın hiçbir alanında ayrımcılıkla karşılaşmamalıdır. Yurttaşların siyasi ve ekonomik özgürlüğünü sağlamak sosyal devletin görevidir.

CHP sosyal devleti güçlendirerek sosyal adaleti sağlama hedefine öncelik vererek ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu stratejiler; “kapsayıcı büyüme”, “bütüncül sosyal politika” ve “ön bölüşümdür.”

KAPSAYICI BÜYÜME

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan İnsani Gelişme Göstergesi, gelişmişliği kadınların statüsü, sağlık, eğitim, yoksulluk, istihdam, yurttaş güvenliği gibi ölçütleri dikkate alarak değerlendirmektedir. 2014 yılında BM tarafından yayınlanan bu göstergede, Türkiye dünya ülkeleri sıralamasında 69. sırada yer almaktadır. AKP iktidarı döneminde Türkiye, sosyal bakımdan dünyanın az gelişmiş ülkeleri arasında kalmaya mahkûm edilmiştir.

Çözüm, CHP’nin önerdiği “kapsayıcı kalkınma” stratejisidir. Kapsayıcı kalkınma dışlayıcı değil içericidir. Çünkü kapsayıcı kalkınma, ekonomik büyümenin, bireylerin yaşam kalitelerini iyileştirecek sağlık, iş, eğitim, temiz çevre ve sosyal destek politikalarıyla birlikte yürütülmesini öngörmektedir. Kapsayıcı kalkınmayı gözeten ekonomi politikaları; kadınlar, gençler, engelliler, yaşlılar ve emekliler başta üzere tüm dezavantajlı kesimler dikkate alınarak hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.

Kapsayıcı kalkınma stratejisi, ekonomik büyümenin getirilerinin, Türkiye’nin her yerine ve her toplum kesimine ulaşmasını sağlayacak eşitlikçi bir anlayışla dağıtılmasını öngörmektedir.

Yeni ve artırılmış sosyal yatırımlar aracılığıyla sağlıklı, güvenceli ve çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, yaşam boyu öğrenme olanaklarından yararlanan yurttaşların yetişmesini öngörmektedir. Düşük vasıflı iş gücünün vasıflı iş gücüne, düşük katma değerli üretimin yüksek katma değerli üretime dönüştürülmesini öngörmektedir. CHP “Sosyal Avrupa’nın” temelini oluşturan “kapsayıcı büyümenin”Türkiye’deki mimarı ve uygulayıcısı olacaktır. CHP ülkemizin ekonomik gelişmişliğini insani gelişmişliğe yansıtmakta ve BM İnsani Gelişmişlik Sıralamasında Türkiye’yi ilk 20 ülke arasına taşımakta kararlıdır.

BÜTÜNCÜL SOSYAL POLİTİKA

Toplumuzda var olan eşitsizlikler çok yönlü ve çok boyutludur. Gelir ve servet dağılımındaki adaletsizlikler, eşitsizliğin ve yoksulluğun başlıca kaynağıdır. Toplumsal cinsiyet, yaşanılan yer, etnisite, din ve mezhep temelli farklıklar da eşitsizliklerin ve yoksulluğun kuşaktan kuşağa taşınmasında önemli rol oynamaktadır. Çoğu durumda bu etkenler bir arada bulunmakta, aynı kişileri ve aynı toplum kesimlerini aynı anda etkilemektedir. Örneğin ülkemizin geri kalmış bir yöresinde yaşayan yoksullar, dar gelirli olmanın dışında, kırsal ortamın, ataerkil değerlerin ve etnik kökene dayalı dışlanmanın getirdiği engellerin tümü ile karşı karşıya kalabilmektedir. İşte bu nedenle eşitsizlikle ve yoksullukla mücadele bütüncül bir sosyal politika anlayışını gerektirmektedir.

Sosyal politikalar, yoksulluğun ve eşitsizliğin tüm boyutlarını dikkate alarak hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu amaçla kadınlar evde ve toplumda güçlendirilmelidir. Yoksul çocukların okul masrafları, üniversiteye hazırlık aşamasını ve üniversite eğitimini kapsayacak biçimde devlet tarafından karşılanmalıdır. Aynı hanede bulunan engellilerin, kronik hastalığı olanların ve geliri olmayan yaşlıların durumlarını ayrı ayrı gözeten sosyal destek programları geliştirilmelidir. Sosyal yardımlardan, Türkiye’nin ekonomik bakımdan geri kalmış bölgelerinde yaşayanlar öncelikli olarak yararlandırılmalıdır.

CHP Aile Sigortası Programı, yoksulluğu tüm yönleri ile ele alan ve ortadan kaldırmayı hedefleyen bütüncül bir sosyal politika projesidir.

CHP AİLE SİGORTASI PROGRAMI

CHP’nin güçlü sosyal devlet projesinin merkezinde “Aile Sigortası” bulunmaktadır. Aile Sigortası’nın temel hedefi, ülkemizde çağdaş bir sosyal güvenlik sistemi ve sosyal koruma ağı geliştirmektir. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, tüm yurttaşlarımızı her türlü dışlanmışlıktan kurtarmaktır. CHP Aile Sigortası Programı ile yurttaşlarımızın kimseye muhtaç olmadan, bağımsız, özgür ve eşit bireyler olarak yaşamaları sağlanacak; bireyler, aileler ve kadınların aile içindeki konumları güçlenecektir.

CHP Aile Sigortası Programı, Türkiye’de güçlü sosyal devletin temelini oluşturacaktır.

AB normlarına göre, geliri ulusal ortanca gelirin % 60’ının altında olanlar yoksul sayılmaktadır. Türkiye’de bu tanım kapsamında 3 milyon 750 bin yoksul hane ve bu hanelerde yaşayan 16 milyon 700 bin kişi bulunmaktadır. CHP Aile Sigortası Programı, geliri yoksulluk sınırının altında olan her yurttaşa aylık olarak, düzenli ve yeterli mali destek sağlayacak ve yurttaşların gelirini bu sınırın üstüne çıkaracaktır. Bu destek bir “yurttaşlık hakkı” olacaktır.

CHP Aile Sigortası Programı ile, hâlâ yapılmakta olan sosyal yardımlar, iki katına çıkartılarak AB ülkeleri ortalaması olan, GSYH’nin %2,5’i düzeyine yükseltilecektir. CHP Aile Sigortası Programı kapsamında, bebek beslenme desteği, kreş desteği, genel sağlık sigortası prim desteği, engelli desteği, yaşlı desteği, askerlik desteği, gebelik desteği, evde bakım hizmeti desteği vb. destekler sağlanacaktır. Nakit ödemeler kadınların banka hesabına yapılacaktır. Aile Sigortası, her çocuğa okul öncesinden başlayarak ücretsiz, nitelikli tam gün eğitime yönelik destekler sunacaktır. Her çocuk, 18 yaşına dek sağlık, beslenme, sosyal ve kültürel gelişim fırsatlarından gerektiği şekilde yararlanabilecektir. CHP Aile Sigortası Programı, AKP iktidarının sosyal yardım politikalarının tersine, istihdamı ve kadınların çalışmasını teşvik edecektir. Aile Sigortası, hanedeki işsizlerin İŞKUR vasıtasıyla iş araması ve meslek kursuna gitmesi koşuluna bağlanacaktır.

CHP Aile Sigortası, AKP iktidarında zayıflatılan bireysel özerkliğin, ailenin ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesini hedeflemektedir. Ailelerin ve bireylerin kendi ayakları üzerinde durabilmesini, geleceğe güvenle bakabilmesini hedeflemektedir. CHP Aile Sigortası Programı ile tüm yurttaşlarımız, mutlu ve demokratik bir toplumun temel taşları haline gelecektir.

SONUÇ

İnsanca yaşam, ancak toplumsal refahın, mutluluğun ve gelirin hakça bölüşüldüğü, tüm yurttaşların eğitim ve sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanabildiği bir düzen içinde mümkün olabilir. CHP’nin hedefi, yurttaşlarımızın gelecek kaygısı duymadan, hakça, onurlu ve insanca yaşayacağı bir düzeni kurmaktır.

CHP iktidarında hiçbir yurttaş evsiz kalmayacak, yatağa aç girmeyecek ve çocuklar çalışmak zorunda kalmayacaktır. CHP iktidarında hiçbir yurttaş yoksul olduğu için tehlikeli çalışma koşullarını ve asgari ücret altındaki ücretleri kabul etmek zorunda kalmayacaktır. CHP iktidarında kadınlar toplumda güçlenecek ve iş gücüne daha fazla katılacaktır. Gençlerin iş bulmaları sağlanacak, kendi hayatlarını kurabilmelerine yardımcı olunacaktır. CHP’nin güçlendireceği sosyal devlet, ülkemizde hakkaniyeti, kalkınmayı ve refahı sağlayacaktır. CHP, yurttaşlarımızı kişilere ve siyasete bağımlı kılan bu düzene son verecektir. Yurttaşlarımızın güvence içinde yaşayacakları ve geleceğe güvenle bakabilecekleri bir düzen kurulacaktır. Yurttaşlarımız bağımlılıktan kurtulacak, özgür ve mutlu olacaktır.

Listelenen vaatlerde

Aile Sigortası başlığı altında bir madde: 

Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, kronik hastalar ve engellileri güçlendireceğiz.

YOKSULLUKLA MÜCADELE başlığı altında:

Sosyal destekleri iki katına çıkaracak, yardım türlerini artıracağız.

HAK TEMELLİ SOSYAL DESTEK başlığında:

İstihdam edeceğimiz Aile Sigortası Uzmanları ile en kısa zamanda bir yoksulluk envanteri hazırlayacak ve sosyal destekleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız.

Desteklerin sağlanmasında yaygınlaşmış olan gelişigüzel ve kayırmacı uygulamaları, yüksek ve usulsüz harcamalar dâhil olmak üzere tüm yolsuzlukları önleyeceğiz.

Yurttaşlarımıza seçme özgürlüğü sağlamak için nakit destek sunacak, yurttaşlarımızı ayni yardıma bağımlı olmaktan kurtaracağız. 

Kurumsal karmaşayı ortadan kaldırıp kaynaklarımızı etkin, ekonomik ve verimli kullanacağız.

SAĞLIĞA ERİŞİM HAKKI başlığında: 

Aile Sigortası kapsamındaki tüm yurttaşlarımızın GSS primlerini Hazine’den karşılayacağız. 

Aile Sigortası kapsamında, kronik hastalığı bulunan yurttaşlarımıza engelli desteği düzeyinde destek sağlayacağız.

AYRIMCILIKLA MÜCADELE başlığında:

Ücretlerin belirlenmesinde cinsiyetçi ve kimlikçi yaklaşımlarla ve tüm diğer ayırımcılıklarla mücadele edeceğiz. 

Kadın istihdamını teşvik edeceğiz. Kadınların bakım yükümlülüğünü azaltacağız.

Engelli istihdamı ve engellilerin çalışma yaşamına uyum sağlayabilmeleri için etkin politikalar geliştireceğiz. 

Çocuk işçiliğini her durumda önleyeceğiz. Çocukları eğitim politikaları ve Aile Sigortası Programıyla koruma altına alacağız.

KADINLARIN BAKIM YÜKÜNÜ AZALTACAĞIZ başlığında:

Kadınlara yüklenen çocuk, hasta, yaşlı ve engelli bakım sorumluluklarını azaltacağız.

Gündüz bakım hizmetlerini ve evde bakım hizmetlerini kurumsal, ücretsiz ve yüksek nitelikli olarak sunacağız. 

Bakım hizmeti veren kadınları sosyal güvenlik kapsamına alacağız.

Kadınların iş gücünden kopmasını engellemek için ebeveyn iznini yaygınlaştıracağız.

GENÇLİĞİNİ YAŞAYAN GENÇLER başlığında:

GÖRÜLMEYEN GENÇLER alt başlığı altında:

Gençlik politikalarının oluşturulmasında, eğitim hayatından kopmuş, çalışmak zorunda kalan, işsiz, engelli gençler gibi dezavantajlı tüm gençleri göz önünde bulunduracağız.

HER ALANDA VAR OLAN ENGELLİLER BAŞLIĞI ALTINDA:

MUHTAÇ AYLIĞI DEĞİL, “YAŞAM AYLIĞI” ALT BAŞLIĞINDA:

Aile Sigortası kapsamındaki engellilere, % 40 engellilik düzeyi için 400 TL, % 60 engellilik düzeyi için 600 TL yaşam aylığı bağlayacağız.

Bakıma muhtaç tüm engellilere bakım hizmeti vereceğiz.

Evde bakım aylığı alan yurttaşlarımızı sosyal koruma kapsamına alacağız.

Kısa ve uzun süreli kurumsal bakım hizmetlerini yaygınlaştıracağız.

Özel beslenme ihtiyacı olan engellilerin beslenme ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayacağız.

ENGELLİLER İÇİN ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETLERİ ALT BAŞLIĞINDA:

Engellilerin tıbbi malzeme ve ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayacağız.

Engellilerin kamu kurumlarına yapacakları her başvuru için ayrı ayrı rapor alma çilesini bitireceğiz.

Herhangi bir ölçüte bakılmaksızın tüm engelli yurttaşlarımızı sosyal güvenlik kapsamına alacağız.

Engellilerin rehabilitasyonunu, sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlerle ilgili tüm yasalara ve engellilere özel yasalara dâhil edeceğiz.

Zihinsel engellilerin erken tanı, tedavi ve eğitimi için özel projeler geliştirecek ve uygulayacağız.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ ALT BAŞLIĞINDA:

Tüm engellilere koşullarına uygun, çok yönlü eğitimi eşit, nitelikli ve ücretsiz sağlayacağız.

Engellilerin kaynaştırıcı bir ortamda eğitim alabilmeleri için öncelikle eğitim kurumlarının fiziksel koşullarını engellilere uygun hale getireceğiz.

Engellilerin diğer yurttaşlarımızla birlikte eğitim alabilmesine öncelik verecek, bunun mümkün olmadığı durumlar içinse engelli okullarını destekleyecek ve bu okulların sayılarını artıracağız.

Zihinsel engelli ve otizmli bireylerin yaşam boyu öğrenme ihtiyaçlarını gözetecek, örgün eğitimden dışlanmalarını engelleyeceğiz.

ÇALIŞMAK İSTEYEN ENGELLİLERE İŞ OLANAĞI ALT BAŞLIĞINDA:

Kamuda ve özel sektörde engelliler için ayrılan boş kadroları doldurarak 50 bin engellinin istihdam edilmesini sağlayacağız.

Engelli kadrolarını ve kotalarını artıracağız.

Engellilere yönelik etkin meslek edindirme programları geliştirecek, çalışma yaşamına uyum için rehberlik hizmeti vereceğiz.

Engellilerin bilgi kaynaklarına tüm yurttaşlarla eşit koşullarda erişebilmesini sağlayacağız.

İşverenlerin engelli istihdam etmeyi tercih etmesi için özel teşvikler geliştireceğiz.

ENGELLİ DOSTU İŞ YERİ ALT BAŞLIĞINDA:

Tüm iş yerlerinin fiziksel koşullarının engellilere uyumlu hale getirilmesi için destek sağlayacağız.

Korumalı İş Yerleri Yasası çıkararak engelli yurttaşlarımızın çalışma hakkını güvence altına alacağız.

Engellilerin eşit işe eşit ücret almasını güvence altına alacağız.

TOPLUMUN HER ALANINDA ERİŞİLEBİLİRLİK ALT BAŞLIĞINDA:

Engellilerin tüm kamu hizmetlerine ve toplumsal yaşamın her alanına eşit şekilde erişebilmeleri için “erişilebilirlik standartları” geliştireceğiz.

Tüm altyapı hizmetlerini engellilere uygun şekilde yeniden düzenleyeceğiz.

Engellilerin ulaşım hakkının güvence altına alınması için “politika takip sistemi” oluşturacağız.

Engellilere uygun yolcu taşıma hizmetlerini teşviklerle destekleyeceğiz.

Engelli rehberlik merkezleri ile engellilerin kültürel ve sosyal olanaklarını artıracağız.

Engelli spor kulüplerini malzeme ve tesisler açısından destekleyeceğiz.

YURTTAŞ İÇİN NİTELİKLİ KAMU HİZMETİ ANA BAŞLIĞI ALTINDA:

Eğitim alt başlığı altında:

OKULLARIN FİZİKSEL ALTYAPISINI GELİŞTİRECEĞİZ BÖLÜMÜNDE İSE:

Tüm öğrenme ortamlarının fiziksel özelliklerini ve niteliklerini öğrenciye uygun ve öğrenme süreçlerini etkili hale getirecek şekilde düzenleyeceğiz.

Tüm okullarda engelli öğrenciler için gerekli altyapı düzenlemelerini gerçekleştireceğiz.

TOPLUM LİDERİ ÖĞRETMENLER alt başlığında:

Öğretmen yetiştirme bölümünde ise:

Öğretmen yetiştirmeye katkıda bulunan tüm yüksekokul ve fakülteleri fiziki, mali ve akademik bakımdan en ileri olanaklarla donatacağız.

Formasyon eğitiminde özel ihtiyaçlara sahip öğrencilerin eğitimini de gözetecek bir pedagojik donanımı tüm öğretmenlere kazandıracağız.

ÜSTÜN YETENEKLİLERİN EĞİTİMİ

Not: Bu da bir başlık altında alınmıştı ve ben bu da bir çeşit farklılık daha doğrusu engellilik gibi düşündüğümden olduğu gibi aldım.

Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin seçilmesine ve eğitimine yönelik gereken düzenlemeleri özenle hayata geçireceğiz.

MEB, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Üniversiteler Arası Kurul ve TÜBİTAK’tan oluşan bir üst kurul yoluyla üstün zekâlılar ve yeteneklilerin eğitimi ile ilgili mevzuatı oluşturacağız.

HER YURTTAŞ İÇİN KALİTELİ VE ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETLERİ başlığı altında:

ENGELLİLERİN SAĞLIĞI alt başlığında:

Bütün hastanelerde engelli karşılama birimi oluşturacak, işitme engelliler için tercüman bulunduracağız.

Engellilerin, hastanelere servis araçları ile randevulu olarak gelmesini sağlayacağız.

Engelliler için evde fizik tedavi olanağı sunacağız.

Engelli raporu alınması ve yenilenmesi sürecini kolaylaştıracağız.

Engelli yurttaşlarımızın sağlık hizmetlerinden ihtiyaç duydukları yer ve ölçüde ücretsiz olarak yararlanabilmelerini temin edeceğiz.

Not: SAĞLIK ALTYAPISI alt başlığı altında; Yeni ve modern devlet hastanelerinin inşasının planlı bir şekilde devlet tarafından yaptırılmasını sağlayacağız.

Her bölgeye, nüfus yoğunluğuna ve ihtiyaca göre tam donanımlı uzmanlaşmış sağlık merkezleri ve branş hastaneleri kuracağız.

Yalnızca kâr-zarar durumuna ve nüfusa bakarak hastane kapatılması uygulamasına son vereceğiz.

Ulaşım sorunu yaşanan bölgelerdeki yurttaşlarımızın hastaneye erişiminin önündeki bütün engelleri kaldıracağız.

Hekimlerin ve sağlık personelinin dağılımındaki bölgelerarası eşitsizlikleri gidereceğiz.

gibi düzenlemeler tek tek sıralanmış ama erişilebilirlik kriterlerine önem verileceği belirtilmemiş. Bu noktaya eğitim alt başlığında dikkat etmedim ama olsaydı ilk incelemem de dikkatimi çekerdi. İlkinde de ikincisinde de kulağımı ve dikkatimi celbedenler bunlardan ibaret. Gerçi kentler, kentleşme gibi başlıklar altında başka düzenlemelerde belki vurgulamışlardır ama şimdilik maalesef göz önüne alınmış görünmüyor.

Spor ana başlığı altındaki alt başlık olan:

SPOR OLANAKLARINA ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ altında: 

Yeterli sayıda spor tesisini engelliler tarafından da kullanılabilir hâle getireceğiz.

Gülcan'ın notu: Yeteri kadarıyla yetininiz. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz unutmayınız.

DOĞA VE KENT HAKKI ana başlığında:

Not: Bu bölümde kentlerin durumları vs hakkında Ankara, İzmir ve İstanbul'u ayrı ayrı başlıklarla başlıklandırıp bu iller için düşünülen projeleri sıralamak dahil pek çok düzenleme yer aldığı halde, yine engelli, avantaj, sosyal yardım ve sosyal hizmet ile erişi sözcükleri ile yaptığım aramalarda bizimle ilgili bir sonuca ulaşamadım. Sadece

TOKİ alt başlığında:

TOKİ eliyle, başta engelli yurttaşlarımız olmak üzere, toplumda desteğe ihtiyacı olan tüm kesimlere sağlıklı yaşayabilecekleri konutlar inşa edeceğiz.

BİLGİ TOPLUMUNA DOĞRU başlığı altında:

Not: Bu alanda da tüm dokümanı okumadım sayılır ama engelli, sosyal yardım, sosyal hizmet, avantaj ve erişilebilir ya da erişi sözcükleri ile arama yaptığımda bulduğum aşağıdakilerden ibarettir.

Bilgi toplumu demek eşitlik ve sosyal adalet demektir. Bilgi toplumunda insana daha çok yatırım yapıldığı gibi emeğe de daha çok değer verilmektedir. Bilgiye erişimin artması ile başta eğitim, sağlık gibi kamu hizmetleri olmak üzere kültüre ve sanata, finansal hizmetlere erişim de kolaylaşmakta ve hızlanmaktadır. Bireyler daha yüksek bir yaşam kalitesine sahip olmaktadır. CHP, başta eğitim olmak üzere bilgi toplumuna geçişin araçlarına erişimde, fırsat eşitliğini en kısa zamanda sağlayacaktır.

 

HDP

Gülcan'ın Notu: Aşağıdan da anlayacağınız üzere burada da başlıklı ve gerektiğinde alt başlıklı bölümleri elimden geldiğince belirttim ve aşağıda parti bildirgesinde sayılan maddeleri kopyaladım. Bu arada aralardaki madde işaretlerini ise özellikle silmedim. Aşağıdaki "radikal demokrasi" ye yönelik açıklamaları da anlaşılırlık açısından olduğu gibi aldım.

Radikal demokrasi, kadınların erkek egemenliğine ve şiddetine karşı mücadelede desteklerinin çoğaltılmasıdır. Gençlerin bugün ve gelecek korkusundan kurtulmasıdır.

Doğanın bir hammadde değil yaşamın kendisi olduğunun ortak kabulüdür. Parasız eğitim ve sağlıktır; nitelikli, kamusal, laik, bilimsel, anadilinde eğitimdir.

İnsan onuruna yaraşır ulaşım ve barınma hakkıdır. Engellilerin toplumsal yaşama katılımının önündeki engellerin kaldırılmasıdır.

ÖZGÜRLÜK VE EŞİTLİK İÇİN KADINLAR KAZANACAK başlığı altında:  

Engelli kadınlara engelsiz özgür yaşamı birlikte kuracağız.

ÖZYÖNETİM ya da YERİNDEN YÖNETİM genel başlığı altında yönetime katılma özelikleri arasında bir madde:

HDP Engellilerin kent yaşamına katılmasının önündeki zorlukları ortadan kaldıracak.

Demokratik anayasa başlığı altında: 

HDP, Demokratik Cumhuriyet’e geçişi sağlamak için farklılıkları eşit yurttaşlık temelinde tanıyan VE güvenceye alan demokratik bir anayasanın yapılmasına öncelik verecek. 

Yeni anayasada barış hakkı, hakikat hakkı, sendika kurma hakkı, grev ve toplu sözleşme hakkı, sosyal güvenlik hakkı, temel gelir hakkı, konut hakkı, engelli

hakkı, temiz suya ve yeterli gıdaya erişim hakkı, vicdani red hakkı, kültürel kimlik hakkı, anadilini kullanma hakkı, eğitim ve öğrenim hakkı, bilgi edinme hakkı, adil yargılanma hakkı, çocuk hakları, yaşlı hakları, hayvan hakları ile düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğünü, din ve vicdan özgürlüğünü, basın özgürlüğünü garanti altına alan hükümler yer alacak.

Siyasi partiler başlığı altında

Cinsiyet kotası ile yönetimde temsil kademelerinde eşitlik sağlanıncaya kadar pozitif ayrımcılık yapılacak.

İnadına eşitlik inadına sosyal adalet genel başlığında,

HDP İLE GÜVENCELİ YAŞAMA başlığı altında:

 Güvenceli yaşam ekonomisi alt başlığında.

18 yaşına kadar çocuk ve gençlere, engellilere ve emeklilere toplu taşıma ücretsiz olacak. Kamusal toplu taşıma, ülke genelinde kâr amacı gütmeyecek şekilde yaygın bir hizmet olarak sunulacak.

Yoksulluk yalnızca gelir yetersizliği değil eğitime, sağlığa, diğer yaşam haklarına da erişememektir. Bir başlık mı emin değilim ama bir madde de bunun altında var. 

Sosyal güvenlik sigortası olmayan yurttaş kalmayacak. İşsiz, yaşlı, engelli, eşinden ayrılmış/eşini kaybetmiş, yetim, öksüz, iş kazası geçirmiş, bakıma ve korunmaya muhtaç her yurttaş sosyal güvenlik sistemi içinde tanımlanacak ve gerekli sosyal destek, yardım ve koruyucu hizmetler sunulacak. 

Tüm yurttaşların eşit, parasız ve nitelikli sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanacak.

İNADINA EMEKTEN YANA İNADINA HDP GÜVENLİ İŞ, GÜVENCELİ GELECEK, İNSANCA YAŞAM genel başlığında:

KADIN EMEĞİ alt başlığında:

 

Kadını güçlendirmenin birinci ayağı olarak; tüm mahallelerde anadilinde, ücretsiz, erişilebilir, her çocuk için7/24 hizmet verecek kreşler, yaşlı bakım kurumları, engelli iyileştirme merkezleri sosyal devlet anlayışıyla hayata geçirilecek. Ayrıca kadın ve erkek arasında eşitlikçi görev paylaşımının sağlanması için, devredilemez ebeveyn izni gibi gerekli yasal ve kurumsal düzenlemeler yapılacak. 

İNADINA SOSYAL HAKLAR İNADINA BARIŞ genel başlığında:

SOSYAL YARDIM DEĞİL SOSYAL HAK sınıflandırmasıyla:

Sosyal yardımların herkes için destek haline getirilmesi ve lütuf gibi sunulmasının kaldırılması, bu desteklere ulaşmanın zorlaştırılmasının engellenmesi gibi maddeler sonunda aşağıdaki maddeler sıralanmıştır.

ENGELLİLER VE BAKIMA İHTİYAÇ DUYANLAR DESTEKLENECEK

Engelleri Kaldırma Bakanlığı kurularak, engelli yurttaşlarımızın toplumsal yaşama katılımı önündeki her türlü engel kaldırılacak. Bu bakanlık, engelli örgütlerinden oluşacak bir konseyin önerileri doğrultusunda çalışacak.

Yaşlı ve engelli yurttaşlarımıza bakım aylığı bağlanması için gelir şartı aranmayacak ve evde bakım ücretleri artırılacak. Sadece akrabaların bakıcı olması şartı ortadan kaldırılacak. 

Bakıcıların, tüm primleri devlet tarafından karşılanacak şekilde sigortalı olmaları sağlanacak.

Bakıma ihtiyaç duyan, ama kendi başına bağımsız yaşamak isteyen engelli bireyler için her ilçede bakım evleri kurulacak.

Tüm toplu taşıma araçları engellilerin kullanımına uygun hale getirilecek ve engelliler için ücretsiz yapılacak.

Bakıma ihtiyaç duyan kişilerin evlerine ayda iki defa temizlik hizmeti götürülecek.

Bakıma ihtiyaç duyan kişilerin sağlık ihtiyaçlarının düzenli olarak yaşadıkları mekânda karşılanması sağlanacak.

Kamuya ait kreş ve anaokullarının tümünde engelli çocukların da bulunması sağlanacak.

Tüm işyerleri ve sosyal alanların engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapılacak.

Belediyelerde engellileri istihdam eden, engellilere hizmet veren birimlerde tüm çalışanların engellilerden oluşması sağlanacak.

Bütün engelli yurttaşlar sosyal güvenceye kavuşturulacak ve engellilerin tüm medikal ihtiyaçları bedelsiz olarak karşılanacak.

İşyerlerinde engelli kontenjanları artırılacak ve hızla doldurulacak.

Engelli aracı (elektrikli tekerlekli sandalye) kullanmak zorunda olan yurttaşların kent içi ulaşımlarını rahat ve özgürce yapabilmeleri için engelli araç şarj istasyonları kurulacak.

Eğitim başlığı altında:

Dezavantajlı ve ezilen cinsiyet gruplarının, sosyal sınıfların, halkların ve engellilerin üniversite eğitiminden eşit olarak yararlanabilmeleri için pozitif ayrımcılık ve kota politikası uygulanacak.

 

AKP

Gülcan'ın Notu: AKP seçim bildirgesinde ana başlıklar ve kimi alt başlıklar şeklinde bir sınıflandırmaya gitmiş. Tüm başlıkların altında da bugüne kadar 13 yılda neler yapıldığından Neler Yaptık adı altında söz etmiş ve sonrasında Neler Yapacağız başlığı altında projelerinden bahsetmiş. Ben de böyle bir sıralama ile bulabildiklerimi kopyaladım. Çoğu yerde ana başlık ve ara başlıkları numaralarıyla birlikte aldım. Engelliler konusunda herhangi bir düzenleme içermeyen başlıkları ise hiç sıralamadım. Zaten tüm partiler için düzenleme olmayan bölümlere hiç değinmedim.

1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM ana başlığında;

1.4. Adalet Sisteminde Dönüşüm alt başlığında neler yapacağız bölümünde bir madde olarak:

Adalet sisteminde kadınlar, çocuklar ve engellilere yönelik kolaylaştırıcı uygulamaları hayata geçireceğiz.

1.5- Güvenlik alt başlığında neler yapacağız bölümünde bir madde olarak:

AK Parti olarak, güvenlik ve asayiş ortamını bozarak, vatandaşlarımızın anayasal hakkı olan özgürlüklerini yaşaması açısından baskı ve tehdit oluşturabilecek

bütün yapıların üzerine kararlılıkla ve ödün vermeden gitmeye devam edeceğiz.

Uluslararası ve bölgesel teröre destek veren çevre ve odaklarla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla mücadele edeceğiz. Coğrafyamızda

hangi nedene dayanırsa dayansın ve kimden gelirse gelsin terörün karşısındaki ilkeli duruşumuzu sürdüreceğiz.

Bu duruş ve mücadelemizde hukukun üstünlüğünü temel alacak; güvenlik hizmetlerini şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirliği artıracak mekanizmalarla

daha fazla destekleyecek, vatandaşlarımızın güvenlik birimlerine olan güvenini daha da pekiştireceğiz.

Bu bağlamda, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, özellikle kadın, çocuk, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın güvenlik hizmetlerine erişimini kolaylaştıran

politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz.

1.6- Yönetişim alt başlığında:

Elektronik kamu hizmetlerini, kullanıcılara farklı platformlardan, birlikte işler ve bütünleşik bir yapıda sunulmasını ve vatandaşlarımızdan mükerrer bilgi

talep edilmemesini sağlayacağız.

Gülcan'ın notu: Yönetişim alt başlığında neler yapacağız bölümünde bulunan bu maddenin engellilere zırt bırt dayatılan "engelli sağlık kurulu raporları" için de söz konusu olup olmadığını merak ettim doğrusu.

 

2. İNSANİ KALKINMA VE NİTELİKLİ TOPLUM ana başlığında:

2.1- Nitelikli eğitim alt başlığında neler yaptık bölümünde bir madde:

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin taşınmasına 2004-2005 eğitimöğretim yılında başladık ve 6 bin 900 öğrencinin taşınmasını sağladık. 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında ise bu kapsamda ücretsiz taşınan öğrenci sayısı 63 bini aşmıştır.

Neler yapacağız bölümünde ise:

Eğitim sisteminin ihtiyaç duyduğu ortamları ve imkânları kalite standartlarını da dikkate alarak geliştirmeye devam edeceğiz. Eğitim mekânlarını yenilikçiliği teşvik edecek, erişilebilir, fonksiyonel ve yerel mimariye uygun bir yapıda ve yeterli oyun, spor ve kültürel alanlara sahip fonksiyonel mekânlar olarak tasarlayacağız.

2.2- Sağlıklı Nesiller alt başlığında neler yaptık bölümünde:

2010 yılında başlattığımız evde sağlık bakımı hizmetleriyle yatağa bağımlı hastalarımızın evlerinde kaliteli, etkin, ulaşılabilir ve güvenli sağlık hizmeti almasını sağlıyoruz. Geldiğimiz noktada evde bakım hizmetlerini tüm yurda yaygınlaştırdık.

Neler yapacağız bölümünde ise,

Evde sağlık hizmetlerini, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve belediyeler ile entegre ederek evde öz bakım hizmetlerini geliştireceğiz.

2.3- Aile, Çocuk ve Dinamik Nüfus alt başlığında neler yaptık bölümünde:

Gülcan’ın Notu: Muhtemelen bu kısım engellileri de kapsar fikriyle aldım.

Sosyal desteklerimizde aileyi odağa alarak, bütüncül bir perspektifle yeni programlar geliştirdik. Bu kapsamda Aile Sosyal Destek Programını (ASDEP) başlattık.

Bu programla hizmetlerin tüm ihtiyaç grupları için ulaşılabilir olması, sosyal hizmete ihtiyacı olan bireylerin öncelikle yaşadıkları ortamda kendilerine yeterli hale gelmesi, sosyal hizmet ve yardıma ihtiyaç duyan aileye yerinde, etkili ve yaygın bir hizmet verilmesini amaçladık. Kırıkkale ve Karabük illerinde pilot çalışmalar yaptık.

Neler Yapacağız bölümünde ise:

Sosyal yardım veya sosyal hizmete ihtiyacı olan bütün dezavantajlı vatandaşlarımıza ulaşacak olan Aile Sosyal Destek Programının (ASDEP) alt yapısını tamamlayacak,

bir bilişim altyapısı kuracak ve yeterli sayıda nitelikli personel istihdam ederek ASDEP’i aşamalı olarak hayata geçireceğiz.

2.4- Sosyal Koruma ve Yoksullukla Mücadele ALT BAŞLIĞINDA NELER YAPTIK BÖLÜMÜNDE:

Sosyal yardım harcamalarının GSYH’ya oranını yaklaşık 2,5 katına çıkardık. Sosyal yardım harcamaları için 2002 yılında 825 Milyon TL kaynak aktarılmışken, bu miktar 2015 yılında 33 milyar TL’ye ulaşmıştır.

Bu kapsamda 2015 yılında engelli vatandaşlarımızın hayat kalitesini artırmak için uygulamaya koyduğumuz engelli evde bakımı için 4,5 milyar TL, geliri asgari ücretin üçte birinden az olan 65 yaş üstü yaşlılarımıza, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımıza ve engelli vatandaşlarımızın yakınlarına bağladığımız aylıklar için 3,9 milyar TL, hayata geçirdiğimiz koruyucu aile modeli için 52 milyon TL, koruma altına alınacak çocuklarımızın aileleri ile bir arada yaşamasına fırsat sağlamak amacıyla sunduğumuz ekonomik yardım ve diğer sosyal hizmet uygulamaları için 457 milyon TL kaynak ayırdık.

Sosyal yardım programlarını çeşitlendirdik; engelli ve yaşlılar, eşi vefat etmiş kadınlar, muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli sosyal yardım programları uygulamaya başladık.

Engellilere ödenen aylıkları, engel durumuna göre, yüzde 200 ile yüzde 300 oranlarında artırdık ve 18 yaşın altındaki engellilerin de yararlanmasını sağladık.

İhtiyaç sahibi, bakıma muhtaç engelliler için evde bakım aylığı uygulamasını başlattık ve ayrıca özel bakım merkezlerinden yararlanan engelliler için aylık iki net asgari ücret tutarında ödeme yapmaya başladık.

Engellilerin toplumsal hayata katılımı önündeki engelleri kaldırmak üzere; kamuya açık alanlar ile binalar ve toplu taşıma hizmetlerinin erişilebilir hale getirilmesine yönelik düzenlemeler yaptık.

Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesini 2007 yılında imzaladık. 2009 yılında TBMM’de onaylanarak yürürlüğe girdi.

İlk defa devlet memuru olarak atanacak engelliler için ayrı ve merkezi bir sınav yapılması uygulamasını getirdik.

2002 yılı itibarıyla engelli kontenjanında memur olarak çalışan engelli sayısı 5.777 iken bu rakam 2015 yılı Mayıs ayı itibarıyla 37.031’e ulaşmıştır.

2007 yılında evde bakım hizmetinden yararlanan engelli sayısı 30.368 iken, 2014 yılı Eylül ayı itibarıyla 466.427 engelliye evde bakım hizmeti vermekteyiz.

Vazife ve harp malullüğü kapsamındaki TSK mensubu ve güvenlik görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına iki, malul olanlara bir istihdam hakkı sağladık.

Vazife malullüğü kapsamında bulunan diğer kamu görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve malul olanlara bir istihdam hakkı sağladık.

Terör mağduru sivil vatandaşlardan terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybeden veya engelli hale gelenlere bir istihdam hakkı getirdik. Çok sayıda insanımıza istihdam imkânı sağladık.

NELER YAPACAĞIZ  Bölümünde ise:

Sosyal yardım alanında hak temelli bir anlayış içinde etkinliğin artırılmasına yönelik olarak Sosyal Yardım Kanunu çıkaracağız.

Sosyal yardım istihdam bağının kurulması hususunda sosyal yardım yararlanıcılarının istihdama katılımı konusunda geliştirdiğimiz mekanizmaları güçlendireceğiz.

Ayrıca İŞKUR’un bu alandaki kurumsal kapasitesini artıracağız.

Kurum bakım hizmetlerinde standartları geliştirerek, denetim sitemimizi etkinleştireceğiz.

Sosyal yardımlarda aile büyüklüğünü esas alacak, ailenin bütünlüğünü koruyan bir modeli hayata geçireceğiz. Sosyal destek ve hizmetlerin hak temelli olarak bütünleşik bir şekilde sunulduğu bir sosyal destek sistemi kuracağız.

Sosyal Hizmet Merkezlerinde yürütülen hizmetlerimizin çeşitliliği ve etkinliğini artıracağız.

Erişilebilirlik konusunda uygulamayı güçlendirerek, toplumda farkındalık yaratmaya yönelik kampanyalar düzenleyeceğiz.

Evde bakım hizmetlerinin sosyal hizmeti de kapsayacak şekilde yeniden tasarlanmasını sağlayacağız.

Engelli genç ve çocukların kısa süreli gündüz ve yatılı bakımı için güvenli bir biçimde bırakılabilecekleri “Engelli Yaşam Merkezleri” kuracağız.

Engelli genç ve çocukların gün içerisinde sosyal faaliyet yapabilmelerine imkan verecek şekilde gençlik merkezlerinde ortam oluşturacağız.

2.6- Gençlik alt başlığında neler yaptık bölümünde:

STK’lar ve diğer kurum ve kuruluşların projeleri desteklenmektedir. Bugüne kadar 1.001 projede 478 bin gencimiz bu desteklerden yararlandı. Özel ilgi bekleyen gençlerimize yönelik başta Sosyal Destek Programı (SODES) olmak üzere çeşitli sosyal programları yürütmekteyiz.

Neler yapacağız bölümünde ise:

Engelli gençlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak amacıyla gerekli fiziksel ve sosyal altyapıları güçlendirmeye devam edeceğiz. Toplumsal alan ve hizmetleri, engelli genç bireylerin katılımına olanak verecek şekilde düzenleyeceğiz.

2.7- Kültür ve Sanat alt başlığında neler yaptık bölümünde, Sinema ve tiyatronun yanı sıra kitap basım sayısından uluslararası desteklenen yayınevlerine, kütüphane yenileme çalışmalarından arkeolojik çalışmalara ve dünya mirası listesine giren kentlere, müze ve kültür merkezi artışlarından, Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl etkinliklerine kadar pek çok alanda yapılmış işler sayılmış ama erişilebilirliğe dair tek bir kelime bile yok.

2.9- Çalışma Hayatı alt başlığında neler yaptık bölümünde:

Engelli istihdamına yönelik teşvikleri uygulamaya koyduk, 2014 yılında bu teşviklerin kapsamını genişlettik.

Neler yapacağız bölümünde ise:

Her düzeyde sosyal diyaloğun gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan “Çalışma Hayatında Sosyal Diyalogun Geliştirilmesi Projesi” ile “Dezavantajlı

Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Operasyonu Projesi”ni uygulayacağız.

2.10- Sosyal Güvenlik alt başlığında neler yaptık bölümünde:

Bölgesel yatırımlarda prim teşviki ile 5 puan, Ar-Ge, özürlü ve genç-kadın teşviklerini uygulamaya başladık.

AK Parti İktidarları olarak sosyal güvenlik alanında geçtiğimiz dönemde vatandaşlarımıza yönelik önemli icraatlar gerçekleştirdik. Bu çerçevede;

Evlerinde çalışıp gelir getirici faaliyet yapmayan kadınlarımız için isteğe bağlı sigortalı olma imkânı getirdik.

Engelli çocuğu olan annelere ilave gün hakkı verdik.

Engelli kamu memurları için kolay emeklilik imkânı sağladık

Kanser ve kalp hastaları gibi birçok hastalara yapıldığı sayılan ayrıcalıklar arasında Engelli hastalarımızın diş tedavileri ile fizik tedavi ve rehabilitasyon  tedavilerine yönelik hizmetler sağladık  maddesi de sayılmıştır.

Neler yapacağız bölümünde ise:

İstihdam edilmeleri halinde, sosyal destek alan vatandaşlarımızın sigorta primi işveren desteğini karşılayacağız.

3. -      İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ EKONOMİ

3.5 Mali Disiplin alt başlığında neler yapacağız bölümünde:

Mali disiplini sürdürmemizi ve daha fazla mali alan oluşturabilmemizi sağlayacak olan “Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Öncelikli Dönüşüm Programımız” çerçevesinde, mevcut harcama programlarını gözden geçirerek, verimsiz harcamaları tasfiye edeceğiz. Bu yolla oluşturulacak mali alanı öncelikli harcama alanlarına tahsis ederek, kamu faiz dışı harcama büyüklüğünün belirli bir seviyede tutulmasını sağlayacağız.

Bu programla ayrıca, kamu harcama büyüklüğünün ve borçlanma gereğinin sınırlandırılmasının yanı sıra, esas olarak harcamaların kalitesinin artırılmasını hedefliyoruz. Program kapsamında;

Sosyal yardımlarda suiistimali engellemek ve hak eden herkese ulaşabilmek amacıyla, bu yardımlardan faydalanacak kişileri daha objektif ölçütlere göre belirleyeceğiz.

Bu alanda hizmet veren kamu kurumlarının veri tabanlarının entegrasyonunu tamamlayacağız.

3.6- Kayıt Dışılığın Azaltılması alt başlığı neler yaptık bölümünde:

İstihdamı artırmak ve kayıtlı istihdamı teşvik etmek amacıyla 5 puan prim indirimi, genç ve kadın istihdamının teşviki, engelli istihdamının teşviki gibi düzenlemeleri hayata geçirdik.

Neler yapacağız bölümünde ise:

Kayıt dışılıkla mücadelede kurumlar arası veri paylaşımı kapasitesini artıracağız.

Ayrıca sosyal yardım alanların gelirlerinin, kayıtlı işe başlar başlamaz kesilmemesini ve belirli bir süre veya geliri yeterli bir noktaya erişinceye kadar devam ettirilmesini sağlayacağız.

3.10- İstihdam alt başlığında neler yapacağız bölümünde:

Gülcan'ın notu:  Neler yaptık bölümünde yaptığım aramalarda "engelli, avantaj ya da sosyal" kelimeleriyle hiçbir sonuç bulamadım.

Sosyal Yardım-İstihdam Bağlantısı Bilgi Sistemini geliştireceğiz.

İŞKUR‘a kayıt edilen sosyal yardım yararlanıcılarına bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunacağız.

Çalışabilir durumdaki sosyal yardım alanlara yönelik istihdama kazandırıcı faaliyetlere katılmaları şartıyla işsizlik yardımı vb. özendirici yardım programları geliştireceğiz.

Sosyal yardım alanların özel sektörde istihdamı halinde sosyal güvenlik primi işveren hissesinde teşvik getireceğiz.

Mevcut istihdam teşviklerinin etki analizi çalışmasını yapacağız.

3.15- Turizm alt başlığında neler yaptık bölümünde:

Medikal turizm, termal turizm ve ileri yaş-engelli turizmi alanlarındaki hizmet kalitesinin yükseltilerek rekabet gücünün artırılması amacıyla sağlık turizminin geliştirilmesine ilişkin dönüşüm programını oluşturduk.

Neler yapacağız bölümünde ise:

Sağlıkta küresel marka haline gelen ülkemizin, sağlık turizmi alanında dünyanın önde gelen ülkeler arasına girmesi için önümüzdeki dönemde gerekli adımları atacağız. “Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Öncelikli Dönüşüm Programı’mızla Türkiye‘nin dünyada yükselen pazar konumunda olduğu medikal turizm, termal sağlık turizmi ve ileri yaş-engelli turizmi alanlarındaki hizmet kalitesini yükselterek rekabet gücümüzü artırmayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede;

Termal sağlık turizminde 100 bin yatak kapasitesiyle, 600 bini tedavi amaçlı olmak üzere 1,5 milyon yabancı turiste hizmet sunmayı hedeflemekteyiz. Bu hizmet karşılığında 3 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz.

Medikal turizm alanında, 750 bin yabancı hasta tedavi edilecek böylece 5,6 milyar dolar gelir sağlanacaktır. Ülkemizin bu hizmetler sayesinde dünyanın ilk 5 destinasyonu içerisinde yer almasını hedefliyoruz.

Gülcan'ın Notu: Bu başlık altında 3.16 notla bir de İnşaat, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik adında bir başlık daha açılmış. Özellikle baktım. Erişilebilirlik için bir madde var mı diye ama maalesef yok. Yaşanılabilir Kentler başlığında beklentideyim.

4. BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİKÇİ ÜRETİM

4.4 Bilgi Toplumuna Dönüş alt başlığında neler yaptık bölümünde:

2008 yılında elektronik haberleşme sektörünün düzenleyici çerçevesini belirleyen Elektronik Haberleşme Kanununu yürürlüğe soktuk.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir.

Elektronik ortamda gerçekleştirilen iş ve işlemlerin geçerliliğini, bütünlüğünü, erişilebilirliğini ve inkâr edilemezliğini sağlayan elektronik imza uygulamasını başlattık.

Neler Yapacağız bölümünde:

Engellilere özel BİT yazılım ve donanımlarının yaygınlaştırılmasını sağlayacağız.

Engellilerin bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim imkânlarını artıracağız. Görme ve ortopedik engelliler başta olmak üzere ihtiyaç sahipleri için gerekli yazılım ve donanımı teşvik edeceğiz. Yaklaşık 350.000 engelli vatandaşımızın bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımını sağlayacağız.

5. YAŞANABİLİR ŞEHİRLER, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE

5.2 Mekân Planlaması ve İmar alt başlığında neler yapacağız bölümünde:

Her şehrimiz ekonomisiyle, kültürüyle, tarihi mirasıyla, el sanatlarıyla, tarımıyla, turizmiyle ülkeyle entegre olacak ve ismini duyuracaktır. Öte yandan küresel düzeydeki en ileri teknikler, teknolojiler, gelişmeler, ticari ve ekonomik bağlantılar da şehirlerimizin markalaşmasına katkı sağlayacaktır.

Hedefimiz, şehirlerimizi insan dostu, çevre dostu, estetik, katılımcı ve müreffeh marka şehirler haline getirmektir.

Bu doğrultuda, imar mevzuatını günün ihtiyaçlarına uygun olarak revize edeceğiz. Kentsel tasarım ilkelerini ve uygulamalarını; engelli, yaşlı, hareket kısıtlılığı olanlar gibi özel ilgi bekleyen kesimlerin hizmetlere erişimini kolaylaştırmak üzere geliştireceğiz.

Yaşlılarımız, engellilerimiz ve çocuklarımız öncelikli olmak üzere toplumun farklı kesimleri için yaşanabilirliği artırmayı hedefleyen ve hakkaniyeti gözeten mekânsal planlama ve kentsel tasarım uygulamalarımızı daha da geliştireceğiz.

5.3- Kentsel Dönüşüm ve Konut alt başlığında ise neler yapacağız bölümünde:

Yaşlı, çocuk ve engellilerin ihtiyaçlarına uygun konut ve çevrelerinin tasarlanmasına çalışacağız.

 

5.4- Kentsel Altyapı alt başlığında:

AK Parti olarak kurulduğumuz günden bugüne vatandaşlarımızın kentlerde huzurlu bir biçimde ve refah içerisinde yaşayabilmesinin güçlü bir kentsel alt yapı ile mümkün olabileceğini benimsedik. Bu yaklaşımla alt yapı hizmetlerinin erişilebilir, eksiksiz, kaliteli, sağlıklı ve ucuz olması vatandaşlarımıza hizmette vazgeçilmez kriterlerimiz arasındadır.

100 önemli proje başlığı altında yaptığım aramada:

Engelli sözcüğünün bir sonucu çıkmadı.

Erişilebilirlik ya da erişilebilir sözcüğünden de bir sonuç alamadım.

Sosyal yardım sözcüğünde çıkan sonuç:

Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi

Sosyal hizmet aramasında çıkan sonuç ise:

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP)

Programla, hizmetlerin tüm ihtiyaç grupları için ulaşılabilir olması, sosyal hizmete ihtiyacı olan bireylerin öncelikle yaşadıkları ortamda kendilerine yeterli hale gelmesi, sosyal hizmet ve yardıma ihtiyaç duyan aileye yerinde, etkili ve yaygın bir hizmet sağlanacaktır.

Avantaj sözcüğü arama sonucu:

Sosyal Destek Programı (SODES)

2008 yılında GAP İllerinde başlatılan ve 34 ile yaygınlaştırılan Programla dezavantajlı kesimlere yönelik 7.997 projeye beş yılda yaklaşık 900 milyon TL kaynak aktarılmıştır. Proje önümüzdeki dönemde daha da etkili bir şekilde yürütülecektir.

MHP

Gülcan'ın Notu: MHP bildirgesinde başlıkları harflerle maddelendirmiş, alt başlıkları ise rakamlarla belirtmiştir. Bu bağlamda ben de daha anlaşılır olması için maddeleri kendi harf ve rakamları ile birlikte verdim. Engellilere dair her hangi bir düzenleme yapılmamış bölümleri burada da atladım.

B. Çağın Dinamiklerine Milli Bakış başlığı altında sayılan sosyal adalet, gelir dağılımı, eğitim, ekonomi vs gibi sayılan pek çok hedef tespitleri arasında aşağıdaki madde de bulunmaktadır.

Dezavantajlı ve muhtaç durumda olan vatandaşlarımızın diğer toplum fertleriyle aynı düzeyde yaşam sürmesini temin edecek yapıyı oluşturmak,

C. “KÜRESEL GÜÇ TÜRKİYE” VİZYONU başlığında Uzun Vadeli Strateji bölümünde Türkiye'nin 2053'de geldiği yerden ve olmasını hedefledikleri gelişmelerden söz edilmiş, aralardaki maddelerden biri de aşağıdadır.

Eğitim, sağlık, adalet, hukuk, toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk hakları, sürdürülebilir kalkınma, sağlıklı çevre ve engelli yaşama şartları gibi evrensel normları esas alan insani gelişmişlik endeksinde en üst sıralarda yer alacaktır.

D. İKTİDAR ANLAYIŞIMIZ, TEMEL GÖRÜŞ VE HEDEFLERİMİZ başlığı altında:

Devlet tarafından sunulan hizmetlerin ülkenin her yerinde ve çağdaş standartlarda her vatandaş tarafından erişilebilirliğini temin etmek,

E. DEMOKRASİ ANLAYIŞIMIZ VE TEMEL HAKLAR başlığında:

Ekonomik ve sosyal hayatta, adalette, siyasette sağlıklı gelişmelerin önünün açılabilmesinin, fikri hür, vicdanı hür bireylerin yetişmesine fırsat vermeyi gerekli kıldığını düşünmekteyiz. MHP olarak insanın, insan ve vatandaş olmaktan kaynaklanan haklarını kullanabileceği, herkesin kendi ayakları üzerinde durabileceği bir özgürlük alanına sahip olmasını temin edecek demokratik bir yapı, sosyal ve ekonomik düzen oluşturmayı hedeflemekteyiz.

F. Politikalarımız ana başlığında:

1. Adalet alt başlığı altında:

Sistemin etkin, erişilebilir ve adil olması sağlanarak adalete güven tesis edilecektir.

Hak arama özgürlüğünün tam olarak kullanılmasının sağlanması

amacıyla, adlî yardım uygulaması etkinleştirilecektir. Dezavantajlı gruplar başta olma üzere adli yardıma erişim sağlanacaktır. Yararlanıcıların hukuki sorunlar ve dava akış süreçleri konusunda bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.

Kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik şiddet olaylarında dava zamanaşımı kaldırılacak, harç ve benzeri mahkeme masrafları alınmayacaktır.

Adliyelerin fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve E-Devlet ile UYAP sistemleri ve yardımcı diğer sistemlerdeki bütün sorun ve kullanım zorluklarının giderilmesi sağlanarak verimlilik azami düzeye yükseltilecektir.

Gülcan'ın notu: Dilerim yukarıda bahsedilen kapsama erişilebilirlik de giriyordur.

Adliye ve ceza infaz kurumlarında engellilere yönelik iyileştirici tedbirler artırılacaktır.

2. Yolsuzlukla Mücadele, Siyasi ve Ahlaki Yozlaşmanın Önlenmesi alt başlığında Dürüst Siyaset bölümünde aşağıdaki düzenleme dikkatimi çekti. Belki erişilebilir oy için olur mu dersiniz?

 Siyasette demokratik standartlar esas olacak, elektronik oy  kullanımına geçilecek 

Siyasete katılımın artırılması sağlanacak, mevzuatta yer alan engelleyici hükümler yeniden düzenlenecektir.

Seçimlerde oy kullanımının “elektronik oylama” yöntemi ile yapılması sağlanacak ve bu yöntem ilk seçimlerde uygulanacaktır. Bu kapsamda SEÇSİS programı yerine milli bir yazılım sistemi geliştirilerek seçim sistemi güvenli hale getirilecektir.

3. Kamu Yönetimi başlığı altında:

Dezavantajlı grupların ve kadınların istihdamını artırmak için güvenceli esnek istihdam şekilleri yaygınlaştırılacaktır.

Not: Aşağıdaki kuralda tabii ki engelli erişilebilirliği değildir kast edilen ama gene de dikkate alınabilir kanaatindeyim.

Bazı kamu hizmetlerinin; erişimini kolaylaştırmak, kalitesini ve etkinliğini artırmak suretiyle yerel düzeyde vatandaşa sunumu esas olacak, bu amaçla yerel yönetimlerin hizmet kapasitesi artırılacaktır.

5. Bilim ve Teknoloji ve 6. Bilgi ve iletişim Teknolojileri başlıklarında bir tek erişilebilirlikle ilgili bir düzenleme buldum o da şu:

Posta sektörü; kalite, güvenilirlik ve erişilebilirlik esasları dikkate alınarak rekabetçi bir anlayışla düzenlenecek, serbestleşmeye geçilecektir. 

10. Ulaştırma başlığı altında:

Kent içi ulaşım altyapısının sadece araç odaklı olmaktan çıkartılarak insan odaklı yapılanması sağlanacaktır.

Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak ulaşım çözümleri getirilecektir.

14. İŞSİZLİKLE MÜCADELE başlığı altında:

Engelliler, yoksullar, uzun süreli işsizler, gençler ve kadınların işgücü piyasasına katılımlarını desteklemek ve iş bulmalarını sağlayacak mesleki vasıf kazandırmak için mesleki eğitim programları uygulanacaktır.

Dezavantajlı grupların işveren sigorta primi devlet tarafından karşılanacak Uzun süreli işsizlerin, gençlerin, kadınların ve dezavantajlı gurupların istihdamını özendirmek amacıyla “istihdam esaslı” teşvik politikası etkin bir şekilde uygulanacak, işe alınan her ilave işçi için işveren sigorta primi devlet tarafından karşılanmaya devam edilecektir.

15. YOKSULLUKLA MÜCADELE başlığında:

Hiç kimse aç ve açıkta bırakılmayacak

Yardıma muhtaç, yaşlı, kimsesiz, güçsüz, engelli ve özel ilgiye muhtaç vatandaşlara yönelik olarak farklı kuruluşlar tarafından yürütülen sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler, çağdaş ve entegre bir sistem olarak yapılandırılacaktır.

Sosyal yardım uygulamasının etkin olarak denetimi sağlanarak haksız yararlanmaların önüne geçilecek, gönüllülük esasına dayanan yardım programlarının hayırseverleri ve yoksul vatandaşları istismar etmesine fırsat verilmeyecektir. Sosyal yardımlarda hedef doğrudan hak sahiplerine ulaşmak olacaktır.

Sosyal yardımların yoksul kesimlere daha etkin bir şekilde ulaştırılması için merkezi idareyle iş birliği içinde; mahallî idarelerin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri desteklenecektir.

Temel ihtiyaçlar ile eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerin yoksul kesimler için ulaşılabilir ve kullanılabilir olması sağlanacaktır.

16. SOSYAL KORUMA Başlığında ise:

a) Sosyal Yardım ve Destekler alt başlığında:

Vatandaşımızın aldığı sosyal yardım ve destekler kesilmeyecek 

Halen her ne ad altında olursa olsun taşıdığı şartlar itibariyle sosyal yardım ve destek alan hiçbir vatandaşımızın aldığı yardım ve destek kesilmeyecek iktidarımızda da devam edecektir.

Muhtaç durumdaki engelli vatandaşların aylıkları yükseltilecek 

Muhtaç durumdaki engelli vatandaşlardan; 18 yaşını dolduran ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek düzeyde engelli olanların aylıkları 600 liraya, diğer engelli aylığı ve 18 yaş altı engelli yakını aylığı ise 400 liraya yükseltilecektir.

Sosyal hizmet ve yardımlarda hak arama imkanı verilecek 

Sosyal hizmet ve yardımlardan yararlanamayan, az yararlanan ya da yardımları kesilenlerin hak arayabilmeleri sağlanacak, bu amaçla sosyal yardım ve hizmetler hakem heyetleri oluşturulacaktır.

b) Gaziler, Şehit Yakınları ve Maluller alt başlığı:

Gazilere, 3600 günde emekli olabilme hakkı verilecek 

Gazilere, engelli derecesine bakılmaksızın 3600 günde emekli olabilme hakkı verilecektir.

c) Yaşlılar alt başlığında:

Hasta, engelli ve yoksul yaşlılar korunup gözetilecek ve onların yaşam sevincini artıracak ve yaşam kalitesini koruyacak sosyal politikalar uygulamaya konulacaktır.

d) Engelliler alt başlığında ise:

Engellilerin toplumla bütünleşmesi sağlanacak 

Engellilerin toplumla bütünleşerek, başkalarının yardımına muhtaç olmadan hayatını idame ettirebilmeleri, eğitimlerine ve sosyal yaşantısına normal olarak devam edebilmeleri için fiziki ve sosyal çevrenin oluşturduğu engellerin ortadan kaldırılması, gerekli eğitim altyapısı ve teknolojik imkânların artırılması esas olacak, imar mevzuatının engelliler ile ilgili hükümleri etkin biçimde uygulanacaktır.

Engelli bakım hizmetleri sosyal bir hak olarak kabul edilecek 

Engelli bakım hizmetleri sosyal bir hak olarak kabul edilecek ve sosyal güvenlik sistemi içinde değerlendirilerek tıbbi, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmeti ile ilişki, etkileşim ve işbirliği içinde sürdürülecektir.

Engelli vatandaşların tıbbî ve mesleki rehabilitasyon imkânları artırılacaktır. Mesleki rehabilitasyon aldıkları süre içerisinde engellilere her türlü destek sağlanacaktır.

Engellilere işe yerleştirmede öncelik verilecek, 

Engelli kotaları doldurulacak.  Engellilerin öncelikli olarak işe yerleştirilmeleri, üretime katkıda bulunmaları ve topluma kazandırılmaları sağlanacaktır.

Kamudaki engeli kotalarının tamamına üç ay içinde atama yapılacaktır.

Engelli çocukların öncelikle aile yanında yetiştirilmesi ve hayata hazırlanması sağlanacak ve engelli çocuğu olan muhtaç durumdaki ailelere sosyal destek ödemesi yapılacaktır.

Epidemiyolojik hastalıklar önlenecek 

Bedensel ve zihinsel kısıtlılığa yol açan epidemiyolojik hastalıkların önlenebilmesi amacıyla; koruyucu, önleyici ve erken tanı hizmetleri etkinleştirilecek ve bu hastalıkların teşhis ve tedavisi koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında ücretsiz olacaktır.

Engellilere araç-gereç desteği sağlanacak 

Engellilerin günlük hayatını kolaylaştıran araç-gereç ve ortez-protez temininde destek sağlanacak, sağlık kuruluşları engelliler için ulaşılabilir olacaktır.

Yerleşimler engellilerin erişilebilirliğini sağlayacak şekilde düzenlenecek 

Engelliler için fiziksel çevre düzenlenmesi, Birleşmiş Milletler (BM) Engelli Hakları Bildirgesi, ILO Sözleşmesi ve Engelliler İçin Standart Kurallar yaklaşımı çerçevesinde ele alınarak yerleşimlerin, tüm engellilerin ihtiyaç duydukları her yere rahatça ve kolayca erişebilecekleri biçimde yeniden düzenlenmesi sağlanacaktır.

Konutlar, yollar, kaldırımlar, trafik lambaları, geçitler, otogarlar, havaalanları, tren ve yeraltı treni istasyonları ile toplu ulaşım araçları, toplu kullanım alanları ve kamu binaları engellilerin kullanımına uygun duruma getirilecektir.

Engellilere ve yaşlılara muhtaç aylığı bağlanmasında kendi geliri esas alınacak 

Engellilerinveyaşlılarınmuhtaçlığınınbelirlenmesindehaneningeliri yerine kişinin kendi gelir durumuna göre muhtaçlık aylığı bağlanması için gerekli düzenleme yapılacaktır.

Doğuştan ya da işe girmeden önce engelli olanlar,  malul şartlarından yararlanacak  

Engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmaları amacıyla doğuştan ya da sigortalılıktan önce engelli olup, çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybedenlerin de malul sayılması ve 1800 gün üzerinden malullük aylığı bağlanması için düzenleme yapılacaktır.

17. SOSYAL GÜVENLİK VE EMEKLİLER başlığında:

Sosyal güvenlik sisteminin bilgi teknolojileri alt yapısı güçlendirilecek, hak kaybını ve mükerrer yararlanmayı önleyen etkili, erişilebilir ve sürdürülebilir hizmet sunan bir yapı oluşturulacaktır.

Hızlı, etkili ve erişilebilir hizmet sunan bir sistem oluşturulacak 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun beşeri, teknik ve idari kapasitesinin güçlendirilmesi ve gelir/gider takibi açısından bilgi teknolojilerinden en etkin şekilde faydalanılması sağlanacak, sosyal güvenlik mevzuatı

sadeleştirilecek ve sigorta işlemleri hızlandırılacak, kurumsal etkinlik ve vatandaş memnuniyeti artırılacaktır.

18. ÇALIŞMA HAYATI başlığı altında:

Özellikle dezavantajlı grupların istihdama katkısı amacıyla güvenceli bir şekilde esnek çalışma yöntemleri uygulamaya konulacak, çalışma hayatı ve sosyal sigorta alanında bu yönde gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Gülcan'ın notu: Aynı başlık altındaki aşağıdaki düzenlemenin engelli erişilebilirliğiyle ilgisi olmadığının farkındayım. Ancak biz de işçiyiz öyle değil mi? Bizim de erişilebilirliğimiz belki akıllarının küçücük bir yerinden geçmiştir.

Çalışma hayatında sosyal taraflarla diyalog içerisinde tüm işçiler açısından erişilebilirliğin sağlanacağı, işçilerin kazanılmış haklarının güvence altına alındığı bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sistemi oluşturulacaktır. Sistemin oluşumuna ve yönetimine sosyal tarafların katılımı sağlanacaktır.

20. Eğitim ve İnsan Kaynakları başlığında:

Anaokulundan üniversiteye kadar bütün eğitim kurumları ile kütüphanelerin internet erişimi kolay ve ucuz hale getirilecektir. Bilgi teknolojilerinin eğitim amacıyla üretim ve kullanımı teşvik edilecektir.

Not: Peki engelliler bunun neresinde?

21. Gençlik başlığında:

Engelli gençlerin eğitimlerine devam edebilmeleri için fizikî ve sosyal çevrenin oluşturduğu engeller ortadan kaldırılacak, gerekli eğitim alt yapısı ve teknolojik imkânlar artırılacaktır.

23. Kültür ve Sanat başlığı altında:

Kültürel değerlerimizin yaşanması ve yaşatılması amacıyla kültür merkezleri, bilimsel araştırma kurumları ve müzeler yaygınlaştırılacak, bu birimlere erişim kolaylaştırılacak ve gençlerin müzelerden ücretsiz yararlanması sağlanacaktır.

Not: Burada da engelli erişiminden bahsetmediğinin farkındayım ama fakirin ekmeği umut.

24. Sağlık başlığında:

Yatalak, yaşlı ve engelli hastaların bakımı için büyük ve orta büyüklükteki illerimizde özel donanım ve personeli olan bakım hastaneleri kurulacak, kaza sonrası sakatlık, felç ve yaşlıların hastalıkları (Parkinson, Alzheimer ve bunama) için hizmet sunulacaktır.

e-sağlık bilgi sistemi oluşturulacak 

Bütün sağlık kurumlarının elektronik erişiminin sağlandığı ve bireysel sağlık verilerinin yer aldığı e-sağlık bilgi sistemi oluşturulacak, bu sistem kanalıyla hastaların ev ortamında izlenmesi sağlanacaktır.

25. Kentleşme ve Konut başlığında:

Eğitim, sağlık, sosyal hizmet, kültür, ulaşım ve kentsel altyapı hizmetlerinin; hızlı, güvenli, zamanında, ucuz ve erişilebilir bir şekilde sunulması diğer politikalarla birlikte sağlıklı kentleşmenin bir gereği olacaktır.

30. KAMUOYUNU AYDINLATMA başlığında:

Partimizin çeşitli konulardaki görüş, düşünce ve faaliyetlerini duyurmak, ülkemizde ve dünyada meydana gelen olayları Türkiye merkezli olarak yorumlayarak milletimizin sağlıklı bir biçimde bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, erişilebilir ve hızlı her türlü iletişim araçlarının kullanılmasının yanında, yüz yüze iletişime önem ve öncelik verilecektir.

 

Yazarın eski yazıları

Paylaş

Facebook'ta paylaş
Google+'da paylaş